Εξουσία διεξαγωγής έρευνας για κρυμμένους σωλήνες κλπ

129. (1) Εξουσιοδοτημένο λειτουργός ο οποίος εύλογα υποψιάζεται ότι πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί ή χρησιμοποιεί μυστικό σωλήνα ή άλλον αγωγό, κρουνό, αγγείο ή σκεύος, δύναται οποτεδήποτε να διεξαγάγει έρευνες στο υποστατικό του για την ανεύρεση του σωλήνα, αγωγού, κρουνού, αγγείου ή σκεύους και να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα που να διασφαλίζουν τον ακριβή έλεγχο των προϊόντων.

(2) Κάθε σωλήνας ή άλλος αγωγός, κρουνός, αγγείο ή σκεύος καθώς και όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, τα οποία εξευρίσκονται στο υποστατικό, υπόκεινται σε δήμευση, ο δε κάτοχός τους είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών.