Εξουσία εισόδου σε υποστατικό

128. (1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να εισέρχονται σε υποστατικό το οποίο δηλώθηκε ή έπρεπε να δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή σε οποιοδήποτε άλλο υποστατικό, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή χρησιμοποιείται από κάτοχο άδειας για τους σκοπούς της επιχείρησής του, και να επιθεωρούν αυτό, διεξαγάγουν έρευνες, εξετάζουν και καταμετρούν τα μηχανήματα, αγγεία, σκεύη, εμπορεύματα ή υλικά, τα οποία ανήκουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτή την επιχείρηση και να διενεργούν ελέγχους επί των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παρεμποδίζει την είσοδο εξουσιοδοτημένου λειτουργού σε υποστατικό για σκοπούς επιθεώρησης ή ερευνών, παρόλο που του δηλώθηκε το όνομα και η ιδιότητα του λειτουργού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.