Εξουσία διεξαγωγής ελέγχων

127. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή να εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύνανται να διενεργούν ελέγχους επί όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα με την προέλευσή τους και που σχετίζονται με την παραγωγή τους ή με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή ή διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας και επί οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή οποιουδήποτε προσώπου:

Νοείται ότι οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν εξουσία να ζητούν κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τα πιο πάνω.