Εξουσία προς απαίτηση διευκολύνσεων κλπ

130. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντος Νόμου έχει υποχρέωση όπως σε περίπτωση ελέγχου των προϊόντων από εξουσιοδοτημένο λειτουργό:

(α) παρέχει κάθε εύλογα αναγκαίο κατά τη κρίση του Διευθυντή μέσο και διευκόλυνση, για να μπορέσει ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός να ελέγξει ή εξετάσει ή ερευνήσει ή ενασκήσει οποιοδήποτε άλλο καθήκον σε υποστατικό κατόχου άδειας ή άλλο εγκεκριμένο τόπο,

(β) φυλάττει τα παρεχόμενα για το σκοπό αυτό μέσα, σε κατάλληλο μέρος το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό και

(γ) επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο λειτουργό, όπως σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα χρησιμοποιήσει κάθε τέτοιο μέσο και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαία βοήθεια για εκτέλεση των καθηκόντων του,

οποιοδήποτε δε πρόσωπο με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου αυτού, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου οφείλει να παρέχει και φυλάττει όλα τα σύνεργα τα αναγκαία για την τοποθέτηση κλειδαριών από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε υποστατικό ή τόπο ή σε οποιοδήποτε διαμέρισμα αυτού του υποστατικού ή σε κάθε αγγείο, σκεύος ή συσκευή οποιασδήποτε φύσης η οποία φυλάττεται σε αυτό, και αν παραλείψει να πράξει με αυτό τον τρόπο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός προμηθεύεται τα σύνεργα και εκτελεί κάθε αναγκαία εργασία για τη συντήρησή τους, και οι δαπάνες που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, καταβάλλονται, αφού απαιτηθούν, από το πρόσωπο αυτό:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραλείπει να καταβάλει τις δαπάνες αυτές, υπόκειται επιπρόσθετα σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(3) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιοσδήποτε υπάλληλος αυτού -

(α) με τη θέλησή του καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε τέτοιο σύνεργο ή κλειδαριά ή κλειδί που χρησιμοποιείται σε αυτή ή οποιαδήποτε επιγραφή ή σφραγίδα, ή

(β) παράνομα επιτύχει πρόσβαση σε τόπο ή αντικείμενο που είναι ασφαλισμένο από κλειδαριά ή σφραγίδα, ή

(γ) έχει σύνεργο ή αντικείμενο, με το οποίο σκοπείται η ασφάλεια, κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ματαιώνεται ο αντικειμενικός αυτός σκοπός,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.