Εξουσία λήψης δειγμάτων

131. (1) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται οποτεδήποτε να λαμβάνει δείγματα προϊόντων τα οποία επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.

(2) Όταν εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει από οποιοδήποτε σκεύος, σωλήνα ή αγγείο ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο υποστατικό κατόχου άδειας, δείγματα οποιουδήποτε προϊόντος ή υλικού κατασκευής, το δείγμα αυτό λογίζεται ως αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του περιεχομένου του σκεύους αυτού, σωλήνα ή αγγείου ή εξοπλισμού εφόσον το περιεχόμενο του σκεύους, σωλήνα ή αγγείου ανακινείται και αναμιγνύεται στο βαθμό που απαιτείται από τη φύση του προϊόντος πριν ληφθεί το δείγμα.

(3) Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό διατίθενται, με τον τρόπο που ο Διευθυντής εκάστοτε καθορίζει.

(4) Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο αυτό διενεργείται δειγματοληψία από προϊόντα στα οποία έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και σκοπείται κατακράτηση του δείγματος, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που διενεργεί τη δειγματοληψία οφείλει, όπως μετά από αίτηση του προσώπου το οποίο κατέχει τα προϊόντα, να καταβάλει για το δείγμα, εκ μέρους του Διευθυντή, εύλογο ποσό ανάλογο με την χονδρική του αξία:

Νοείται ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου αυτού:

(α) δείγματα τα οποία λαμβάνονται όταν κατατίθεται διασάφηση κατά την εισαγωγή ή είσοδό τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας,

(β) δείγματα τα οποία λαμβάνονται από προϊόντα, αναφορικά με τα οποία προβάλλεται αξίωση επιστροφής, έκπτωσης, απαλλαγής ή απόδοσης του φόρου αυτού,

(γ) δείγματα τα οποία λαμβάνονται για επιβεβαίωση της δήλωσης κατασκευαστή προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.