Εξουσία απαγόρευσης της χρήσης ορισμένων ουσιών σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης

132. (1) Εφόσον αποδειχθεί στον Υπουργό, ότι οποιαδήποτε ουσία ή υγρό χρησιμοποιείται ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, και ότι η ουσία αυτή ή υγρό είναι μολυσματικής ή επιβλαβούς φύσης ή, εφόσον πρόκειται για χημικό ή τεχνητό απόσταγμα ή προϊόν το οποίο δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα δημόσια έσοδα η χρήση της ουσίας αυτής ή υγρού στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό, απαγορεύεται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του χρησιμοποιεί οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή υγρό, στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγμα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(3) Απαγορευμένες ουσίες ή υγρά, τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή προσώπου το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής ή πώλησης οποιωνδήποτε προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγμα, καθώς και όλα τα προϊόντα, στην κατασκευή ή παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκε τέτοια ουσία ή υγρό κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος, υπόκεινται σε δήμευση.