Εξουσία έρευνας υποστατικών στα οποία βρίσκεται οτιδήποτε υπόκειται εις δήμευση

134. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται από τον παρόντα Νόμο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία υπόκεινται εις δήμευση, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφό ή στοιχείο, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, που σχετίζεται με τη διάπραξη αδικήματος, φυλάττεται ή αποκρύπτεται σε οποιοδήποτε υποστατικό, με εξαίρεση την κατοικία, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο υποστατικό αυτό, κατά οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας και να ελέγξει, ερευνήσει, κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση ή μετακινήσει οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα ή και κατακρατήσει ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, επιπρόσθετα δε, κατά την έκταση που είναι εύλογα αναγκαίο για το σκοπό αυτό, να παραβιάσει οποιαδήποτε πόρτα, παράθυρο ή δοχείο καθώς και να παραβιάσει και μετακινήσει οποιοδήποτε άλλο κώλυμα θα παρουσιασθεί.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) του άρθρου 133 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.