Εξουσία έρευνας οχημάτων και σκαφών

135. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή της τελωνειακής νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου, δύναται να σταματήσει και ερευνήσει οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος με σκοπό να κατακρατήσει ή κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση προϊόντα που -

(α) υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης που δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·

(β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε άλλο·

(γ) υπόκεινται εις δήμευση δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό διάπραξης αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν ο υπεύθυνος του οχήματος ή σκάφους, εφόσον κληθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, αρνηθεί να σταματήσει ή επιτρέψει τη διεξαγωγή της έρευνας του οχήματος ή σκάφους, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.