Εξουσία προσωπικής έρευνας

136. (1) Όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κάποιο πρόσωπο μεταφέρει οποιοδήποτε προϊόν -

(α) το οποίο υπόκειται σε φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν καταβλήθηκε ακόμη ή για το οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση·

(β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει του παρόντος Νόμου ή της τελωνειακής νομοθεσίας,

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ερευνήσει σωματικά το πρόσωπο αυτό και κάθε προϊόν που μεταφέρεται επ’ αυτού.

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο θα διενεργηθεί η έρευνα δύναται να απαιτήσει, την προσαγωγή του στο Δικαστήριο ή στον προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, για να εξετάσει τους λόγους, πάνω στους οποίους βασίζεται η υποψία και να αποφασίσει κατά πόσο θα διενεργηθεί ή έρευνα ή όχι.