Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

137. (1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με το άρθρο 89(3), (4) και (5) του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη, το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί ή για το οποίο ή η οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου με όρους που καθορίζονται από αυτό κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματική πληρωμή, που δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο για το αδίκημα ή την πράξη αυτή.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στο Διευθυντή, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το εν λόγω αδίκημα ή την πράξη αυτή εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε, εάν δε αυτό βρίσκεται υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερο.