Εγγυητήρια και εγγύηση

138. (1) Ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο τη σύσταση εγγύησης για την τήρηση οποιουδήποτε όρου που έχει σχέση με τους φόρους κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε εγγυητήριο το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου -

(α) εκδίδεται για τη Δημοκρατία·

(β) είναι έγκυρο έστω και αν υπογράφηκε από πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του·

(γ) είναι δυνατό να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από το Διευθυντή ή με εντολή του.