ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

121.Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με την προστασία φορολογικών ή διοικητικών απορρήτων, το Τελωνείο, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου της 2ας Μαΐου 2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004, συνεργάζεται και ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πληροφορία που επιτρέπει την ορθή εφαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, επί της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών και επί των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανταλλαγή πληροφοριών

122. (1) Το Τελωνείο παρέχει αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων και ανακοινώνει τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες σχετικές με τις μεταφορές των προϊόντων, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση των εν λόγω προϊόντων.

(2) Το Τελωνείο στα πλαίσια των παραπάνω δειγματοληπτικών ελέγχων μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες επιπλέον αυτών που περιέχονται στο Μητρώο Δεδομένων που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος Νόμου. Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου της 2ας Μαΐου 2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004.

Φορολογικά επισήματα ή άλλα αναγνωριστικά σήματα ή στοιχεία

123. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να απαιτήσει τη φορολογική επισήμανση ή επίθεση άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης και να καθορίσει:

(α) περί των φορολογικών επισημάτων ή άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων που είναι δυνατό να φέρουν τα προϊόντα, με σκοπό την κατανάλωσή τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.

(β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή και χρήση των φορολογικών επισημάτων ή άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Πωλήσεις εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών

124. (1) Οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα σε πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν ενδοκοινοτικά ταξίδια και επιθυμούν να διενεργούν πωλήσεις εναρμονισμένων προϊόντων στη Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής πτήσης ή του ενδοκοινοτικού θαλάσσιου πλου σε επιβάτες, προκειμένου να τα μεταφέρουν με τις αποσκευές τους, οφείλουν να το δηλώσουν στο Διευθυντή και να λάβουν σχετική έγκριση.

(2) Για τα προϊόντα που πωλούνται με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός με την πώληση των προϊόντων στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και αποδίδεται από τον επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται το κατάστημα. Αν η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανωτέρω επιτηδευματία είναι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις φορολογικές του υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από το Τελωνείο φορολογικός του εκπρόσωπος.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (2) ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται το κατάστημα ή ο φορολογικός του εκπρόσωπος υποχρεούται:

(α) να παρέχει εγγύηση για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προς πώληση προϊόντα,

(β) να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με την πώληση αυτών,

(γ) να θέτει στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή έγγραφο, που κρίνεται από το Τελωνείο αναγκαίο ή χρήσιμο, για την εξακρίβωση της καταβολής των οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στο εσωτερικό της Δημοκρατίας για προϊόντα τα οποία πωλούνται σε επιβάτες στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να επιστραφεί υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

(5) Με γνωστοποίηση του Διευθυντή καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ισοτιμία Ευρώ έναντι Λίρας Κύπρου

125. Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να καθορίζουν τη χρησιμοποιούμενη ισοτιμία του Ευρώ έναντι της Λίρας Κύπρου για τον καθορισμό των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα που αναφέρονται στα Μέρη IX, Χ και ΧΙ.