Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανταλλαγή πληροφοριών

122. (1) Το Τελωνείο παρέχει αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των εναρμονισμένων προϊόντων και ανακοινώνει τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες σχετικές με τις μεταφορές των προϊόντων, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων.

(2) Το Τελωνείο στα πλαίσια των παραπάνω δειγματοληπτικών ελέγχων μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες επιπλέον αυτών που περιέχονται στο Μητρώο Δεδομένων που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου. Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.