Φορολογικά επισήματα ή άλλα αναγνωριστικά σήματα ή στοιχεία

123. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να απαιτήσει τη φορολογική επισήμανση ή επίθεση άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης και να καθορίσει:

(α) περί των φορολογικών επισημάτων ή άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων που είναι δυνατό να φέρουν τα προϊόντα, με σκοπό την κατανάλωσή τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.

(β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή και χρήση των φορολογικών επισημάτων ή άλλων αναγνωριστικών σημάτων ή στοιχείων.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.