Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανταλλαγή πληροφοριών

122. (1) Το Τελωνείο παρέχει αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των εναρμονισμένων προϊόντων και ανακοινώνει τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες σχετικές με τις μεταφορές των προϊόντων, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων.

(2) Το Τελωνείο στα πλαίσια των παραπάνω δειγματοληπτικών ελέγχων μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες επιπλέον αυτών που περιέχονται στο Μητρώο Δεδομένων που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου. Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την Αμοιβαία Συνδρομή των Αρμοδίων Φορολογικών Αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.