Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

121. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με την προστασία φορολογικών ή διοικητικών απορρήτων, το Τελωνείο, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, συνεργάζεται και ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πληροφορία που επιτρέπει την ορθή εφαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, επί της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών και επί των βιομηχανοποιημένων καπνών.