Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

121. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με την προστασία φορολογικών ή διοικητικών απορρήτων, το Τελωνείο ανταλλάσσει με τις φορολογικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πληροφορία που απαιτείται όπως αποκαλύπτεται σχετικά με τη βεβαίωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, επί της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών και επί των βιομηχανοποιημένων καπνών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την Αμοιβαία Συνδρομή των Αρμοδίων Φορολογικών Αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.