Πωλήσεις εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών

124. (1) Οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα σε πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν ενδοκοινοτικά ταξίδια και επιθυμούν να διενεργούν πωλήσεις εναρμονισμένων προϊόντων στη Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής πτήσης ή του ενδοκοινοτικού θαλάσσιου πλου σε επιβάτες, προκειμένου να τα μεταφέρουν με τις αποσκευές τους, οφείλουν να το δηλώσουν στο Διευθυντή και να λάβουν σχετική έγκριση.

(2) Για τα προϊόντα που πωλούνται με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β συνοδευτικό έγγραφο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός με την πώληση των προϊόντων στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και αποδίδεται από τον επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται το κατάστημα. Αν η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανωτέρω επιτηδευματία είναι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις φορολογικές του υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από το Τελωνείο φορολογικός του εκπρόσωπος.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (2) ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται το κατάστημα ή ο φορολογικός του εκπρόσωπος υποχρεούται:

(α) να παρέχει εγγύηση για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προς πώληση προϊόντα,

(β) να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με την πώληση αυτών,

(γ) να θέτει στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή έγγραφο, που κρίνεται από το Τελωνείο αναγκαίο ή χρήσιμο, για την εξακρίβωση της καταβολής των οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στο εσωτερικό της Δημοκρατίας για προϊόντα τα οποία πωλούνται σε επιβάτες στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να επιστραφεί υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

(5) Με γνωστοποίηση του Διευθυντή καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.