Ισοτιμία Ευρώ έναντι Λίρας Κύπρου

125. Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να καθορίζουν τη χρησιμοποιούμενη ισοτιμία του Ευρώ έναντι της Λίρας Κύπρου για τον καθορισμό των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα που αναφέρονται στα Μέρη IX, Χ και ΧΙ.