ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου

3. Στην Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται και λειτουργεί δύναμη ασφάλειας γνωστή ως Αστυνομία Κύπρου.

Εξουσίες Υπουργού

4. Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του Νόμου αυτού, έχει τη γενική εποπτεία της Αστυνομίας και εκδίδει προς την Αστυνομία τέτοιες οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων που θα ήταν αναγκαίες χάριν του γενικού συμφέροντος της Δημοκρατίας.

Συγκρότηση Αστυνομίας

5.- (1) Η Αστυνομία συγκροτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκεκριμένες οργανικές θέσεις και διάρθρωση από τέτοια μέλη των ακόλουθων βαθμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να ορίζει, δηλαδή από τους-

Αρχηγό,

Υπαρχηγό,

Βοηθό Αρχηγό,

Ανώτερο Αστυνόμο,

Αστυνόμο Α΄,

Αστυνόμο Β΄,

Ανώτερο Υπαστυνόμο,

Υπαστυνόμο,

Λοχία,

Αστυφύλακα:

Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται, σε περιπτώσεις που καθορίζεται σε Κανονισμούς, να διορίσει μέλος της Αστυνομίας ως αναπληρωτή για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, νοουμένου ότι αυτό κατέχει τα προσόντα για προαγωγή στη θέση στην οποία διορίζεται να ενεργεί αναπληρωματικά:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Αρχηγός δύναται πριν, κατά ή μετά τη λήξη της ως άνω αναφερόμενης χρονικής περιόδου των δύο (2) χρόνων και εφόσον οι λόγοι για τους οποίους διενεργήθηκε ο αναπληρωματικός διορισμός εξακολουθούν να υφίστανται, να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού ή να επαναδιορίσει το ίδιο μέλος της Αστυνομίας, για να ενεργεί αναπληρωματικά στην ίδια θέση, για ακόμα μία μόνο φορά για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η συνολική χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού στην ίδια θέση δεν υπερβαίνει για το ίδιο μέλος τα τέσσερα (4) χρόνια:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση αναπληρωματικού διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού διενεργείται μετά από έγκριση του Υπουργού.

(2) Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός και οι Βοηθοί Αρχηγοί αποτελούν την Ανώτατη Ηγεσία της Αστυνομίας.

Εξουσίες της Αστυνομίας

6. Η Αστυνομία ασκεί τις εξουσίες της σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών τα μέλη της Αστυνομίας δικαιούνται να μεταφέρουν όπλα.

Καθήκοντα της Αστυνομίας σε καιρούς πολέμου ή έκτακτης ανάγκης

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στην περίπτωση πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, να αναθέτει στην Αστυνομία ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής καθήκοντα σχετικά με την άμυνα της Δημοκρατίας και στη διάρκεια που ισχύει η ανάθεση αυτή τα μέλη της υπόκεινται στο στρατιωτικό νόμο.

Γενικές εξουσίες του Αρχηγού

8. Ο Αρχηγός, τηρουμένης οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση και διεύθυνση της Αστυνομίας και είναι υπόλογος στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τήρηση του νόμου και της τάξης σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας, για την επαρκή διοίκηση και διακυβέρνηση της Αστυνομίας και για τη νόμιμη διάθεση όλων των δημοσίων χρημάτων που προορίζονται για την εξυπηρέτησή της.

Υπηρεσία στο εξωτερικό

8Α. (1) Ο Αρχηγός αφού εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για να προβεί σε αριθμό αποσπάσεων στο εξωτερικό δύναται, λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών καταστάσεων του επηρεαζομένου-

(α) να αποσπάσει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε άλλη Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για την εκεί εκτέλεση οποιωνδήποτε ειδικών καθηκόντων.

(β) να διατάξει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας όπως μεταβεί στο εξωτερικό για να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας μέλους σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε Διπλωματική Αποστολή ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας  στο εξωτερικό δεν δύναται να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο υπηρεσίας μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Εφημερίδα  Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς.

(2)  Όταν ο Αρχηγός προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δυνάμει του εδαφίου (1), εκδίδει ταυτόχρονα και σχετική διαταγή, στην οποία καθορίζει-

(α) τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα μέλη της Αστυνομίας κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό,

(β) οποιαδήποτε πρόσθετα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που θα χορηγούνται στα εν λόγω μέλη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα κατά καιρούς ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία,

(γ) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα μέλη αυτά, κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), τα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αυτών, εξακολουθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής, να υπάγονται διοικητικά στον Αρχηγό της Αστυνομίας και να υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται με βάση αυτόν περιλαμβανομένων και των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών.

Τήρηση Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών

9.  Ο Αρχηγός Αστυνομίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος της Αστυνομίας τηρεί Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου ή παρουσίασης καταδικών ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, ή εκπλήρωσης υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διεθνή σύμβαση ή ισχύοντα  νόμο στη Δημοκρατία.

Έκδοση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου

10.- (1) Ο Αρχηγός ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος της Αστυνομίας εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον αιτητή προσώπου, αφού βεβαιωθεί ότι το μητρώο του αιτητή είναι λευκό, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου-

(α) σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή

(β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο για έξι τουλάχιστο μήνες ή

(γ)σε εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο ή άλλο πρόσωπο ή ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα.

(2) Ο Αρχηγός ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος της Αστυνομίας εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση του αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον αιτητή προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου στο οποίο αναφέρονται οι καταδίκες που τον αφορούν-

(α) σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή

(β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο για έξι τουλάχιστο μήνες ή

(γ) σε εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο ή άλλο πρόσωπο ή ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παρέχεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και σε όσους έχουν καταδικαστεί για πρώτη φορά για αδίκημα για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών ή πρόστιμο όχι μεγαλύτερο των χιλίων λιρών.

(4) Ανεξάρτητα από την επιβληθείσα ποινή και νοουμένου ότι οι καταδίκες δεν έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αναφορικά με καταδίκη για τα ακόλουθα αδικήματα:

(α) Αδικήματα εναντίον της δημόσιας τάξεως (άρθρα 36-42, Κεφ. 154).

(β) Φόνο εκ προμελέτης και απόπειρα (άρθρο 203, Κεφ. 154).

(γ) Ανθρωποκτονία και απόπειρα (άρθρα 205, 209, 214, Κεφ. 154).

(δ) Αδικήματα κατά των ηθών (άρθρα 144-177, Κεφ. 154).

(ε) Ληστεία και απόπειρα (άρθρα 282-286, Κεφ. 154).

(στ) Διάρρηξη (άρθρα 291-296, Κεφ. 154).

(ζ) Κλοπή (άρθρα 255-272, Κεφ. 154).

(η) Εμπρησμό και απόπειρα (άρθρα 315-316, Κεφ. 154).

(θ) Οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(ι) Εκρηκτικές ύλες, εκτός από φυσίγγια [άρθρο 4(4), Κεφ. 54].

(ια) Εισαγωγή/ κατοχή/ μεταφορά/ χρήση απαγορευμένου τύπου πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

Υπαρχηγός

11. Ο Υπαρχηγός ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εκτελεί τα καθήκοντα που του κατανέμονται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο.

Διοίκηση της Αστυνομίας

12.- (1) Η διοίκηση της Αστυνομίας σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας ανατίθεται στον Αρχηγό, ο οποίος για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει αστυνομικές διαταγές.

(2) Ο έλεγχος της αστυνομίας σε οποιοδήποτε τόπο ανατίθεται σε τέτοια μέλη της Αστυνομίας που δυνατό να διορίζονται από τον Αρχηγό, για να είναι υπεύθυνοι αυτού. Τέτοια μέλη είναι υπόλογα προς τον Αρχηγό και εκτελούν τις διαταγές του για όλα τα θέματα που αφορούν την πειθαρχία, την εσωτερική οικονομία και την εκπαίδευση των υφισταμένων αυτού μελών της Αστυνομίας.

(3) Ο Αρχηγός δύναται να απονέμει σε μέλη της Αστυνομίας ηθικές και υλικές αμοιβές, βραβεία, μετάλλια, κύπελλα και διαμνημονεύσεις, σύμφωνα με σχετικές αστυνομικές διαταγές.

Αστυνομικοί Κανονισμοί

13.- (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του Αρχηγού, να εκδίδει από καιρό σε καιρό Κανονισμούς για την ευταξία, διοίκηση και διακυβέρνηση της Αστυνομίας, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Άνευ βλάβης της γενικότητας των εξουσιών που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί θα προνοούν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Τους όρους υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των ωρών καθήκοντος·

(β) τα πειθαρχικά αδικήματα και την πειθαρχική διαδικασία·

(γ) [Διαγράφηκε]·

(δ) τη διαθεσιμότητα·

(ε) τη διαμονή και την καταβολή επιδόματος ενοικίου·

(στ) την καταβολή επιδομάτων·

(ζ) την άδεια απουσίας, περιλαμβανομένων των ημεραργιών και των δημόσιων αργιών·

(η) το ταμείο προστίμων και αμοιβών·

(θ) τους ειδικούς αστυνομικούς·

(ι) [Διαγράφηκε]·

(ια) τη χορήγηση ή στέρηση επιδόματος καλής διαγωγής ή ευδόκιμης υπηρεσίας·

(ιβ) τη στολή και εξάρτυση, περιλαμβανομένου οπλισμού·

(ιγ) την εκπαίδευση περιλαμβανομένης της εκγύμνασης·

(ιδ) την άδεια ασθένειας·

(ιε) τις γυναίκες αστυνομικούς·

(ιστ) τα προσωπικά αρχεία και ατομικά δελτία·

(ιζ) τη μίσθωση αστυνομικών υπηρεσιών·

(ιη) τους περιορισμούς σε δραστηριότητες μελών της Αστυνομίας·

(ιθ) την ευημερία·

(κ) τους αναπληρωματικούς διορισμούς μελών της Αστυνομίας·

(κα) την αξιολόγηση μελών της Αστυνομίας μέσω ετήσιων εμπιστευτικών εκθέσεων·

(κβ) την ηλικία και άλλα προσόντα για διορισμό·

(κγ) τον τύπο της αίτησης και το τέλος για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, τον τύπο του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών, ο τύπος της αίτησης για έκδοση ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος Ι, ο τύπος του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος ΙΙ και ο τύπος του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος ΙΙΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών, το τέλος της αίτησης για την έκδοση των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι είκοσι ευρώ·

(κδ) τους όρους υπηρεσίας μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν σε αποστολές ή με απόσπαση στο εξωτερικό·

(κε) την ασφαλιστική κάλυψη μελών της Αστυνομίας για εκτέλεση επικίνδυνης εργασίας·

(κστ) τη διεκπεραίωση τεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ζητημάτων που άπτονται των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων για διορισμό.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να προνοούν την επιβολή των πιο κάτω ποινών στα μέλη της Αστυνομίας τα οποία ήθελαν παραβεί τους Κανονισμούς αυτούς:

(α) Απόλυση·

(β) υποχρεωτική αφυπηρέτηση·

(γ) υποβιβασμό σε βαθμό ή τάξη·

(δ) κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης·

(ε) πειθαρχική μετάθεση για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών·

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)·

(ζ) αυστηρή επίπληξη·

(η) επίπληξη.

(4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών:

Νοείται ότι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3) δεν δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης κανονισμών με αναδρομική ισχύ, αυτοί δεν εφαρμόζονται ούτε επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο πράξεις ή παραλείψεις, με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με τις οποίες είτε δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο Άρθρο 146.3 του Συντάγματος προθεσμία κατά την ημέρα της δημοσίευσης των Κανονισμών αυτών είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου είτε, σε περίπτωση πρωτόδικης ακύρωσης αυτών, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Βιβλία, αρχεία και αναφορές από μέλη της Αστυνομίας

14. Κάθε μέλος της Αστυνομίας τηρεί τέτοια βιβλία και αρχεία και υποβάλλει τέτοιες αναφορές στον Αρχηγό, όπως ο Αρχηγός δύναται από καιρό σε καιρό να ορίζει.

Αποθήκες και δημόσια χρήματα

15. Κάθε μέλος της Αστυνομίας είναι υπεύθυνο για όλες τις δημόσιες αποθήκες και δημόσια χρήματα που δίδονται σε αυτό ή που τελούν υπό τη φροντίδα του και λογοδοτεί για αυτά στον Αρχηγό.