Υπηρεσία στο εξωτερικό

8Α. (1) Ο Αρχηγός αφού εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για να προβεί σε αριθμό αποσπάσεων στο εξωτερικό δύναται, λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών καταστάσεων του επηρεαζομένου-

(α) να αποσπάσει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε άλλη Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για την εκεί εκτέλεση οποιωνδήποτε ειδικών καθηκόντων.

(β) να διατάξει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας όπως μεταβεί στο εξωτερικό για να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας μέλους σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε Διπλωματική Αποστολή ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας  στο εξωτερικό δεν δύναται να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο υπηρεσίας μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Εφημερίδα  Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς.

(2)  Όταν ο Αρχηγός προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δυνάμει του εδαφίου (1), εκδίδει ταυτόχρονα και σχετική διαταγή, στην οποία καθορίζει-

(α) τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα μέλη της Αστυνομίας κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό,

(β) οποιαδήποτε πρόσθετα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που θα χορηγούνται στα εν λόγω μέλη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα κατά καιρούς ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία,

(γ) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα μέλη αυτά, κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), τα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αυτών, εξακολουθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής, να υπάγονται διοικητικά στον Αρχηγό της Αστυνομίας και να υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται με βάση αυτόν περιλαμβανομένων και των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών.