Τήρηση Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών

9.  Ο Αρχηγός Αστυνομίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος της Αστυνομίας τηρεί Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου ή παρουσίασης καταδικών ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, ή εκπλήρωσης υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διεθνή σύμβαση ή ισχύοντα  νόμο στη Δημοκρατία.