Τήρηση Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών

9. Για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, ο Αρχηγός ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αξιωματικός τηρεί Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών.