Αστυνομικοί Κανονισμοί

13.- (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του Αρχηγού, να εκδίδει από καιρό σε καιρό Κανονισμούς για την ευταξία, διοίκηση και διακυβέρνηση της Αστυνομίας, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Άνευ βλάβης της γενικότητας των εξουσιών που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί θα προνοούν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Τους όρους υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των ωρών καθήκοντος·

(β) τα πειθαρχικά αδικήματα και την πειθαρχική διαδικασία·

(γ) [Διαγράφηκε]·

(δ) τη διαθεσιμότητα·

(ε) τη διαμονή και την καταβολή επιδόματος ενοικίου·

(στ) την καταβολή επιδομάτων·

(ζ) την άδεια απουσίας, περιλαμβανομένων των ημεραργιών και των δημόσιων αργιών·

(η) το ταμείο προστίμων και αμοιβών·

(θ) τους ειδικούς αστυνομικούς·

(ι) την πυροσβεστική υπηρεσία·

(ια) τη χορήγηση ή στέρηση επιδόματος καλής διαγωγής ή ευδόκιμης υπηρεσίας·

(ιβ) τη στολή και εξάρτυση, περιλαμβανομένου οπλισμού·

(ιγ) την εκπαίδευση περιλαμβανομένης της εκγύμνασης·

(ιδ) την άδεια ασθένειας·

(ιε) τις γυναίκες αστυνομικούς·

(ιστ) τα προσωπικά αρχεία και ατομικά δελτία·

(ιζ) τη μίσθωση αστυνομικών υπηρεσιών·

(ιη) τους περιορισμούς σε δραστηριότητες μελών της Αστυνομίας·

(ιθ) την ευημερία·

(κ) τους αναπληρωματικούς διορισμούς μελών της Αστυνομίας·

(κα) την αξιολόγηση μελών της Αστυνομίας μέσω ετήσιων εμπιστευτικών εκθέσεων·

(κβ) την ηλικία και άλλα προσόντα για διορισμό·

(κγ) τον τύπο της αίτησης και το τέλος για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, τον τύπο του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών, ο τύπος της αίτησης για έκδοση ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος Ι, ο τύπος του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος ΙΙ και ο τύπος του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα, Μέρος ΙΙΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών, το τέλος της αίτησης για την έκδοση των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι είκοσι ευρώ·

(κδ) τους όρους υπηρεσίας μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν σε αποστολές ή με απόσπαση στο εξωτερικό·

(κε) την ασφαλιστική κάλυψη μελών της Αστυνομίας για εκτέλεση επικίνδυνης εργασίας.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να προνοούν την επιβολή των πιο κάτω ποινών στα μέλη της Αστυνομίας τα οποία ήθελαν παραβεί τους Κανονισμούς αυτούς:

(α) Απόλυση·

(β) υποχρεωτική αφυπηρέτηση·

(γ) υποβιβασμό σε βαθμό ή τάξη·

(δ) κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης·

(ε) πειθαρχική μετάθεση για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών·

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)·

(ζ) αυστηρή επίπληξη·

(η) επίπληξη.

(4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών:

Νοείται ότι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3) δεν δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης κανονισμών με αναδρομική ισχύ, αυτοί δεν εφαρμόζονται ούτε επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο πράξεις ή παραλείψεις, με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με τις οποίες είτε δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο Άρθρο 146.3 του Συντάγματος προθεσμία κατά την ημέρα της δημοσίευσης των Κανονισμών αυτών είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου είτε, σε περίπτωση πρωτόδικης ακύρωσης αυτών, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.