Διοίκηση της Αστυνομίας

12.- (1) Η διοίκηση της Αστυνομίας σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας ανατίθεται στον Αρχηγό, ο οποίος για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει αστυνομικές διαταγές.

(2) Ο έλεγχος της αστυνομίας σε οποιοδήποτε τόπο ανατίθεται σε τέτοια μέλη της Αστυνομίας που δυνατό να διορίζονται από τον Αρχηγό, για να είναι υπεύθυνοι αυτού. Τέτοια μέλη είναι υπόλογα προς τον Αρχηγό και εκτελούν τις διαταγές του για όλα τα θέματα που αφορούν την πειθαρχία, την εσωτερική οικονομία και την εκπαίδευση των υφισταμένων αυτού μελών της Αστυνομίας.

(3) Ο Αρχηγός δύναται να απονέμει σε μέλη της Αστυνομίας ηθικές και υλικές αμοιβές, βραβεία, μετάλλια, κύπελλα και διαμνημονεύσεις, σύμφωνα με σχετικές αστυνομικές διαταγές.