Υπαρχηγός

11. Ο Υπαρχηγός ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εκτελεί τα καθήκοντα που του κατανέμονται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο.