Αποθήκες και δημόσια χρήματα

15. Κάθε μέλος της Αστυνομίας είναι υπεύθυνο για όλες τις δημόσιες αποθήκες και δημόσια χρήματα που δίδονται σε αυτό ή που τελούν υπό τη φροντίδα του και λογοδοτεί για αυτά στον Αρχηγό.