Προαγωγές κ.λπ. Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας

16.- (1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων, οι Ανώτεροι Αξιωματικοί προάγονται και απολύονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού.

(2) (α) Για το σκοπό υποβολής της σύστασής του, ο Αρχηγός αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Αξιωματικού και αποστέλλει δεόντως αιτιολογημένη έκθεση για κάθε έναν από αυτούς στον Υπουργό, η οποία περιέχει επίσης κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των προσώπων που συστήνονται για προαγωγή:

Νοείται ότι για κάθε κενή θέση συστήνονται όχι λιγότεροι από τέσσερις, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα πρόσωπα για τέτοια σύσταση.

(β) Ο Αρχηγός ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο (α) λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των υποψηφίων που διενεργείται από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και η οποία, αφού αξιολογήσει τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο για προαγωγή και την παραδίδει στον Αρχηγό.

(3) Ο Υπουργός προβαίνει στην προαγωγή των υποψηφίων που συστήνονται από τον Αρχηγό με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του.

(4) Οι όροι και η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης των Ανώτερων Αξιωματικών προβλέπονται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει του άρθρου αυτού, και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) [Διαγράφηκε]