Προαγωγές κ.λπ. Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας

16.- (1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων, οι Ανώτεροι Αξιωματικοί προάγονται και απολύονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού.

(2) (α) Για το σκοπό υποβολής της σύστασής του, ο Αρχηγός αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Αξιωματικού και αποστέλλει δεόντως αιτιολογημένη έκθεση για κάθε έναν από αυτούς στον Υπουργό, η οποία περιέχει επίσης κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των προσώπων που συστήνονται για προαγωγή:

Νοείται ότι για κάθε κενή θέση συστήνονται όχι λιγότεροι από τέσσερις, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα πρόσωπα για τέτοια σύσταση.

(β) Ο Αρχηγός ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο (α) λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των υποψηφίων που διενεργείται από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και η οποία, αφού αξιολογήσει τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο για προαγωγή και την παραδίδει στον Αρχηγό.

(3) Ο Υπουργός προβαίνει στην προαγωγή των υποψηφίων που συστήνονται από τον Αρχηγό με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του.

(4) Οι όροι και η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης των Ανώτερων Αξιωματικών προβλέπονται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει του άρθρου αυτού, και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) (α)  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, μετά από διαβουλεύσεις με τον Αρχηγό, μπορεί, μετά από προκήρυξη, να διορίσει Ανώτερο Αξιωματικό μέχρι το βαθμό του Ανώτερου Αστυνόμου και ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού, μπορεί μετά από προκήρυξη να διορίσει μέχρι το βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε εξειδικευμένη υπηρεσία της Αστυνομίας, σε θέση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό, πρόσωπα ηλικίας μέχρι σαράντα ετών που κατέχουν αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές προς τα ειδικά καθήκοντα της εξειδικευμένης υπηρεσίας.  Στις περιπτώσεις που διορίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου Ανώτεροι Αξιωματικοί, απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης για την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων.

(β) Για σκοπούς διορισμού δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

(i) ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από ένα Βοηθό Αρχηγό, ως πρόεδρο, από τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό Ανώτερου Αστυνόμου και ένα μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που θα απασχολείται ο υποψήφιος για πρόσληψη, οι οποίοι κατέχουν θέση με μισθολογική κλίμακα ανώτερη της θέσης για την οποία γίνεται ο διορισμός:

Νοείται ότι το μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας υποδεικνύεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

(ii) ο Αρχηγός προβαίνει σε εσωτερική γνωστοποίηση προς τα μέλη της Αστυνομίας, στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για σκοπούς διεκδίκησης διορισμού δυνάμει του παρόντος εδαφίου, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων·

(iii) σε περίπτωση που διορισμός δεν μπορεί να γίνει δυνάμει της υποπαραγράφου (ii), λόγω μη υπάρξεως υποψηφίων από τα υπηρετούντα μέλη της Αστυνομίας που ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα ή που η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής δεν έκρινε κατάλληλα για προαγωγή, ο Αρχηγός προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στην εν λόγω δημοσίευση αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων·

(iv) η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, αφού αξιολογήσει τις υποβαλλόμενες δυνάμει της παρούσας παραγράφου αιτήσεις, υποβάλλει τους υποψηφίους, αν πρόκειται για υπηρετούντα μέλη της Αστυνομίας, σε προφορική εξέταση, χωρίς να αποκλείεται και η γραπτή εξέταση, ενώ, αν πρόκειται για εξωτερικούς αιτητές, σε γραπτή και σε προφορική εξέταση·

(v) η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής μετά την ολοκλήρωση της γραπτής και/ή προφορικής εξέτασης, αναλόγως της περιπτώσεως, υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο στον Αρχηγό, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.