ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ
Προαγωγές κ.λπ. Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας

16.- (1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων, οι Ανώτεροι Αξιωματικοί προάγονται και απολύονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού.

(2) (α) Για το σκοπό υποβολής της σύστασής του, ο Αρχηγός αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Αξιωματικού και αποστέλλει δεόντως αιτιολογημένη έκθεση για κάθε έναν από αυτούς στον Υπουργό, η οποία περιέχει επίσης κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των προσώπων που συστήνονται για προαγωγή:

Νοείται ότι για κάθε κενή θέση συστήνονται όχι λιγότεροι από τέσσερις, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα πρόσωπα για τέτοια σύσταση.

(β) Ο Αρχηγός ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο (α) λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των υποψηφίων που διενεργείται από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και η οποία, αφού αξιολογήσει τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο για προαγωγή και την παραδίδει στον Αρχηγό.

(3) Ο Υπουργός προβαίνει στην προαγωγή των υποψηφίων που συστήνονται από τον Αρχηγό με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του.

(4) Οι όροι και η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης των Ανώτερων Αξιωματικών προβλέπονται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει του άρθρου αυτού, και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) [Διαγράφηκε]

Διορισμοί κ.λπ. μελών της Αστυνομίας μέχρι και του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου

17.- (1) Τα μέλη της Αστυνομίας μέχρι και του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου διορίζονται, εγγράφονται, προάγονται και απολύονται από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού:

Νοείται ότι, για την προαγωγή μέλους της Αστυνομίας στο βαθμό του Υπαστυνόμου αποτελεί προϋπόθεση η επιτυχία του στην εκπαίδευση που καθορίζεται στους περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμούς.

(2) (α) Οι όροι και η διαδικασία διορισμού, εγγραφής, προαγωγής, υπηρεσίας και απόλυσης μελών της Αστυνομίας μέχρι και το βαθμό Ανώτερου Υπαστυνόμου προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου αυτού κατοχυρώνουν και διασφαλίζουν κατά τις προσλήψεις στην Αστυνομία τη δίκαιη μεταχείριση όλων των υποψηφίων, ώστε να εκλέγονται οι άξιοι, τηρουμένων των γενικών αρχών της ισότητας.

(3) (α)  Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2), πριν από κάθε προαγωγή στη θέση Λοχία, Υπαστυνόμου, ή Ανώτερου Υπαστυνόμου, ο Αρχηγός-

(i) ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Κρίσης που συστήνεται για το σκοπό αυτό.

(ii) δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, να αποφασίσει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και σε τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο Κρίσης αναθέτει τη διενέργειά τους σε ανεξάρτητη επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(β) Το Συμβούλιο Κρίσης λαμβάνει υπόψη του την αξιολόγηση των υποψηφίων που διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό, και η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(γ) Οι ενστάσεις των υποψηφίων για την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο Κρίσης καταρτίζει κατ’ έτος Πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τα ονόματα όλων όσοι συστήνονται για προαγωγή κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση που ο Πίνακας των συστημένων για προαγωγή εξαντληθεί και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα αρχίζει εκ νέου.

(5) Ο Αρχηγός προβαίνει στην επιλογή όλων όσοι θα προαχθούν από τους Πίνακες που καταρτίζονται από το Συμβούλιο Κρίσης:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίου στους Πίνακες, απαιτείται ειδική αιτιολογία του Αρχηγού.

(6) Οι Πίνακες που καταρτίζονται κατ’έτος από το Συμβούλιο Κρίσης ισχύουν μέχρι τη σύνταξη κατά το ερχόμενο έτος νέων Πινάκων από το Συμβούλιο Κρίσης.

(7) Η σύσταση, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και οι μέθοδοι ενεργείας του Συμβουλίου Κρίσης καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται επίσης να προνοούν για τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία και τις μεθόδους ενεργείας της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει σε προαγωγή μέλους της Αστυνομίας:

(α) επ’ ανδραγαθία·

(β) αν το μέλος αποδεδειγμένα έχει επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογο ενδιαφέρον, ζήλο και αφοσίωση προς την υπηρεσία πέραν του συνήθους κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της υπηρεσίας του:

Νοείται ότι η διαδικασία προαγωγών βάσει του παρόντος εδαφίου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται περαιτέρω ότι ο αριθμός των μελών της Αστυνομίας που προάγονται δυνάμει της υποπαραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, δεν υπερβαίνει το 5% των θέσεων που υπάρχουν για πλήρωση κάθε χρόνο.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει-

(α) Σε διορισμό στο βαθμό Αστυφύλακα, ειδικού ή τακτικού ειδικού αστυνομικού, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος ή έχασε τη ζωή του ή αγνοείται από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(β) σε προαγωγή στο βαθμό Λοχία, ειδικού ή τακτικού ειδικού αστυνομικού, αμέσως μετά το διορισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α):

Νοείται ότι προαγωγή που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα·

(γ) σε διορισμό στο βαθμό Αστυφύλακα, ειδικού ή τακτικού ειδικού αστυνομικού, ο οποίος υπέστη επικίνδυνη σωματική βλάβη που εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ή αποδεδειγμένα αντιμετώπισε σοβαρά το ενδεχόμενο να υποστεί σωματική βλάβη που δυνατό να έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(δ) σε προαγωγή στο βαθμό Λοχία, ειδικού ή τακτικού ειδικού αστυνομικού, αμέσως μετά το διορισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ):

Νοείται ότι, ειδικός ή τακτικός ειδικός αστυνομικός, ο οποίος έπεσε  υπέρ πατρίδος ή έχασε τη ζωή του ή αγνοείται από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προασπιζόμενος τη δημοκρατία  και τη συνταγματική τάξη, ή την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της  Δημοκρατίας πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και ο οποίος δεν  έχει μέχρι την ημερομηνία αυτή διοριστεί στο βαθμό Αστυφύλακα ή προαχθεί στο βαθμό Λοχία, δύναται να διοριστεί και να προαχθεί βάσει των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, μετά την εν λόγω ημερομηνία, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισμός ή/και η προαγωγή που διενεργείται βάσει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ), διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η πράξη ανδραγαθίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι διορισμοί ή/και οι προαγωγές που διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ), δυνατόν να αφορούν πράξεις ανδραγαθίας που εκτελέστηκαν μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και, στην περίπτωση αυτή, ο διορισμός ή/και η προαγωγή διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία και τίθεται σε ισχύ αναδρομικά, το αργότερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η πράξη ανδραγαθίας:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, η διαδικασία διενέργειας διορισμού και προαγωγής βάσει των παραγράφων (γ) και (δ), καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(10) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2), πριν από κάθε πρόσληψη στην Αστυνομία, ο Αρχηγός ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσλήψεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(11) (α)Το Συμβούλιο Προσλήψεων, που συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (10), για το σκοπό της πρόσληψης αστυνομικών ή ειδικών αστυνομικών, ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει Πίνακα Διοριστέων, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειράν επιτυχίας όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(β) Ο Πίνακας Διοριστέων που καταρτίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αυτή.  Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διοριστέων διοριστούν ή διαγραφούν λόγω της μη αποδοχής από αυτούς διορισμού σε θέση που τους προσφέρθηκε και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα Διοριστέων αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ή του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, ο τελευταίος Πίνακας Διοριστέων, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 χρησιμοποιείται για την πλήρωση κενών θέσεων, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται τόσο για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία αυτή όσο και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία που θα συμπληρωθεί ένα έτος από την ημερομηνία καταρτισμού του:

Νοείται περαιτέρω ότι ο πρώτος Πίνακας Διοριστέων που θα καταρτιστεί μετά την ημερομηνία έναρξης του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των θέσεων που θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση του Πίνακα ο οποίος αναφέρεται στην πιο πάνω επιφύλαξη και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία του καταρτισμού του εν λόγω πρώτου Πίνακα.

Διορισμοί, προαγωγές κ.λπ. εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας

17Α. (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός δύναται ύστερα από έγκριση του Υπουργού, να διορίζει ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας στη συνδυασμένη θέση Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β’, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ κρατικό προϋπολογισμό, πρόσωπο, το οποίο κατέχει αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές προς τα  καθήκοντα της συνδυασμένης θέσης, όπως αυτά θα καθορίζονται κατά την προκήρυξή της:

Νοείται ότι:

(α) ο διορισμός προσώπου που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος, περιλαμβανομένης σε ισχύ επαγγελματικής άδειας χειριστή, ηλεκτρολόγου, μηχανικού ή ηλεκτρονικού πτητικών μέσων, ανάλογα με την περίπτωση,  διενεργείται στο βαθμό του Λοχία,

(β) στις περιπτώσεις ειδικοτήτων, ο διορισμός προσώπου που είναι κατάλληλο και κατέχει αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, διενεργείται στο βαθμό του Αστυφύλακα,

(γ) σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας που φέρει το βαθμό του Λοχία ή ανώτερο βαθμό διορίζεται ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας σε συνδυασμένη θέση, εντάσσεται στο βαθμό της συνδυασμένης θέσης που αντιστοιχεί στο βαθμό  που κατείχε πριν το διορισμό του ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας. και

(δ) στις περιπτώσεις των ειδικοτήτων χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών πτητικών μέσων, ηλεκτρονικών μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρολόγων αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρονικών αστυνομικών ακάτων, μηχανολόγων μηχανικών αστυνομικών ακάτων, οι υποψήφιοι για διορισμό πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν οι υποψήφιοι υπηρετούν ήδη στην Αστυνομία και εκτελούν τα καθήκοντα της κενής προς πλήρωση θέσης, όπως αυτά καθορίζονται κατά την προκήρυξή της:

Νοείται περαιτέρω ότι έγκυρη και σε ισχύ επαγγελματική άδεια χειριστή, μηχανικού, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού πτητικών μέσων θεωρείται μόνον η άδεια που έχει νόμιμα εκδοθεί ή ανανεωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της χώρας έκδοσης, εφόσον η εν λόγω χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και η εν λόγω άδεια τυγχάνει αναγνώρισης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς διορισμού δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Πριν από την προκήρυξη της θέσης, ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από ένα Βοηθό Αρχηγό, ως πρόεδρο, τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς και ένα μέλος της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχει θέση με μισθολογική κλίμακα Α13 ή ανώτερη, με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που πρόκειται να απασχοληθεί ο υποψήφιος για διορισμό:              Νοείται ότι το μέλος της δημόσιας υπηρεσίας διορίζεται από τον Υπουργό μετά από συνεννόηση με την αρμοδία αρχή του διοριζόμενου μέλους.

(β) Ο Αρχηγός, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης με δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις διορισμού  και τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης θέσης, λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της, η προκήρυξη της θέσης αυτής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέσα σε χρονική περίοδο έξι μηνών πριν από την κένωσή της.

(γ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, καλεί τους υποψηφίους που ικανοποιούν τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση σε θέματα συναφή με τα  καθήκοντα της  θέσης.

(δ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής μετά την ολοκλήρωση της προφορικής και/ή γραπτής εξέτασης, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο στον Αρχηγό, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(2Α)(α) Τα εξειδικευμένα μέλη της Αστυνομίας κατατάσσονται, με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα ή την ειδικότητα την οποία κατέχουν, σε κατηγορίες/ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στον εκάστοτε εν ισχύι κρατικό προϋπολογισμό.

(β) Για κάθε μία από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) κατηγορίες/ομάδες προβλέπονται στον εκάστοτε εν ισχύι κρατικό προϋπολογισμό θέσεις προαγωγής σε Αστυνόμο Α΄, οι οποίες δύναται να πληρωθούν μόνο από μέλος το οποίο ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία/ομάδα και υπηρετεί στον βαθμό Αστυνόμου Β΄.

(3) (α) Η προαγωγή εξειδικευμένου μέλους της Αστυνομίας στους βαθμούς της συνδυασμένης θέσης Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄ διενεργείται από τον Αρχηγό με έγκριση του Υπουργού, εκτός αν με αιτιολογημένη απόφασή του θεωρήσει ότι αυτό είναι ακατάλληλο να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του επόμενου βαθμού.  Η προαγωγή εξειδικευμένου μέλους της Αστυνομίας στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ διενεργείται από τον Υπουργό με σύσταση του Αρχηγού.

(β) Οι όροι και διαδικασία προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας στους βαθμούς της συνδυασμένης θέσης Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄ και προαγωγής στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπεράριθμες προαγωγές

18.- (1) Ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από σύσταση του Αρχηγού, να προβεί σε υπεράριθμη προαγωγή σε θέση Ανώτερου Αξιωματικού, όταν η κενή θέση ανώτερου βαθμού δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω μη υπάρξεως προσοντούχου υποψηφίου:

Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να μη συστήσει την πλήρωση κενής θέσης με υπεράριθμη προαγωγή στις περιπτώσεις που κρίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι με βάση τους οποίους δεν είναι αναγκαία η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στον κατώτερο βαθμό.

(2) Ο Αρχηγός μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, να προβεί σε υπεράριθμη προαγωγή σε θέση μέχρι και το βαθμό Ανώτερου Υπαστυνόμου, όταν η κενή θέση ανώτερου βαθμού δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω μη υπάρξεως προσοντούχου υποψηφίου.

(3) Κάθε υπεράριθμη προαγωγή γίνεται σε προσωρινή βάση και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κενή η θέση ανώτερου βαθμού. Με την πλήρωση της θέσης ανώτερου βαθμού, το πρόσωπο που προήχθη στην κατώτερη θέση με υπεράριθμη προαγωγή καταλαμβάνει την οργανική θέση του βαθμού χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

Αποκατάσταση μελών της Αστυνομίας των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε

19. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία η προαγωγή μέλους της αστυνομίας ακυρώνεται, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού στις περιπτώσεις μελών της Αστυνομίας μέχρι και του βαθμού Ανώτερου Υπαστυνόμου και ο Υπουργός, ύστερα από σύσταση του Αρχηγού στις περιπτώσεις Ανώτερων Αξιωματικών, μπορεί, αν κατά την επανεξέταση δεν αποφασίσει την εκ νέου προαγωγή του στο βαθμό αυτό και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο εδάφιο (2), να αποφασίσει την προαγωγή ή την υπεράριθμη προαγωγή του, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει ή όχι κενή θέση, σε θέση στην οποία κατά πάσα λογική πιθανότητα θα προαγόταν, αν δε γινόταν η προαγωγή του που ακυρώθηκε.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) εξουσία του Αρχηγού ή του Υπουργού, αναλόγως της περιπτώσεως, ασκείται μόνο όταν αυτοί, αφού λάβουν υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν το μέλος της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων των στοιχείων της Επιτροπής Αξιολόγησης και του Συμβουλίου Κρίσης, καθώς και του αριθμού των κενών θέσεων οι οποίες πληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της απόφασής του και της ακύρωσης αυτής, πεισθούν ότι επηρεάστηκε πράγματι η σταδιοδρομία του μέλους της Αστυνομίας.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, όταν αποφασίζεται η υπεράριθμη προαγωγή ενός μέλους της Αστυνομίας, δυνάμει του εδαφίου (1), το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στο βαθμό αυτό έχοντας όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα του βαθμού, μέχρις ότου υπάρξει κενή θέση με τον ίδιο βαθμό, οπότε το μέλος της Αστυνομίας την καταλαμβάνει με προαγωγή σ’ αυτή.

Απολαβές και ωφελήματα αφυπηρέτησης

20. (1) Οι απολαβές μέλους της Αστυνομίας περιλαμβάνουν το μισθό του και τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα.

(2) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας είναι αυτά που καθορίζονται στον περί Συντάξεων Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Διαβεβαίωση

21. Κάθε μέλος της Αστυνομίας κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή του δίνει και υπογράφει ενώπιον του Αρχηγού ή εκπροσώπου του, την ακόλουθη διαβεβαίωση:

“Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου”:

Νοείται ότι ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός δίδουν και υπογράφουν την πιο πάνω διαβεβαίωση ενώπιον του Υπουργού.

Οπλισμός και εξαρτύσεις παραδίδονται, όταν μέλος παύσει να ανήκει στην Αστυνομία

22.- (1) Μέλος της Αστυνομίας που παύει να ανήκει στην Αστυνομία ή που παύει να βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, παραδίδει αμέσως στο πρόσωπο που διορίζεται από τον Αρχηγό για το σκοπό αυτό ή στον προϊστάμενο του μέρους στο οποίο το μέλος στάθμευσε τελευταίως όλο τον οπλισμό, τα πυρομαχικά, τις εξαρτύσεις, τη στολή και τα άλλα εφόδια με τα οποία εφοδιάστηκε και που αποτελούν περιουσία της κυβέρνησης.

(2) Μέλος της Αστυνομίας το οποίο, ενώ έπαυσε να ανήκει στην Αστυνομία ή έπαυσε να βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, παραλείπει να παραδώσει τον οπλισμό, τα πυρομαχικά, τις εξαρτύσεις, της στολή ή τα άλλα εφόδια, όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης όλου του οπλισμού, των πυρομαχικών, των εξαρτύσεων, της στολής και των άλλων εφοδίων τα οποία δεν παραδόθηκαν με τον τρόπο αυτό.