Υπεράριθμες προαγωγές

18.- (1) Ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από σύσταση του Αρχηγού, να προβεί σε υπεράριθμη προαγωγή σε θέση Ανώτερου Αξιωματικού, όταν η κενή θέση ανώτερου βαθμού δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω μη υπάρξεως προσοντούχου υποψηφίου:

Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να μη συστήσει την πλήρωση κενής θέσης με υπεράριθμη προαγωγή στις περιπτώσεις που κρίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι με βάση τους οποίους δεν είναι αναγκαία η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στον κατώτερο βαθμό.

(2) Ο Αρχηγός μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, να προβεί σε υπεράριθμη προαγωγή σε θέση μέχρι και το βαθμό Ανώτερου Υπαστυνόμου, όταν η κενή θέση ανώτερου βαθμού δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω μη υπάρξεως προσοντούχου υποψηφίου.

(3) Κάθε υπεράριθμη προαγωγή γίνεται σε προσωρινή βάση και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κενή η θέση ανώτερου βαθμού. Με την πλήρωση της θέσης ανώτερου βαθμού, το πρόσωπο που προήχθη στην κατώτερη θέση με υπεράριθμη προαγωγή καταλαμβάνει την οργανική θέση του βαθμού χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.