Διορισμοί κ.λπ. μελών της Αστυνομίας μέχρι και του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου

17.- (1) Τα μέλη της Αστυνομίας μέχρι και του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου διορίζονται, εγγράφονται, προάγονται και απολύονται από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.

(2) (α) Οι όροι και η διαδικασία διορισμού, εγγραφής, προαγωγής, υπηρεσίας και απόλυσης μελών της Αστυνομίας μέχρι και το βαθμό Ανώτερου Υπαστυνόμου προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου αυτού κατοχυρώνουν και διασφαλίζουν κατά τις προσλήψεις στην Αστυνομία τη δίκαιη μεταχείριση όλων των υποψηφίων, ώστε να εκλέγονται οι άξιοι, τηρουμένων των γενικών αρχών της ισότητας.

(3) (α)  Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2), πριν από κάθε προαγωγή στη θέση Λοχία, Υπαστυνόμου, ή Ανώτερου Υπαστυνόμου, ο Αρχηγός-

(i) ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Κρίσης που συστήνεται για το σκοπό αυτό.

(ii) δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, να αποφασίσει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και σε τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο Κρίσης αναθέτει τη διενέργειά τους σε ανεξάρτητη επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(β) Το Συμβούλιο Κρίσης λαμβάνει υπόψη του την αξιολόγηση των υποψηφίων που διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό, και η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(γ) Οι ενστάσεις των υποψηφίων για την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο Κρίσης καταρτίζει κατ’ έτος Πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τα ονόματα όλων όσοι συστήνονται για προαγωγή κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση που ο Πίνακας των συστημένων για προαγωγή εξαντληθεί και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα αρχίζει εκ νέου.

(5) Ο Αρχηγός προβαίνει στην επιλογή όλων όσοι θα προαχθούν από τους Πίνακες που καταρτίζονται από το Συμβούλιο Κρίσης:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίου στους Πίνακες, απαιτείται ειδική αιτιολογία του Αρχηγού.

(6) Οι Πίνακες που καταρτίζονται κατ’έτος από το Συμβούλιο Κρίσης ισχύουν μέχρι τη σύνταξη κατά το ερχόμενο έτος νέων Πινάκων από το Συμβούλιο Κρίσης.

(7) Η σύσταση, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και οι μέθοδοι ενεργείας του Συμβουλίου Κρίσης καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται επίσης να προνοούν για τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία και τις μεθόδους ενεργείας της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει σε προαγωγή μέλους της Αστυνομίας:

(α) επ’ ανδραγαθία·

(β) αν το μέλος αποδεδειγμένα έχει επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογο ενδιαφέρον, ζήλο και αφοσίωση προς την υπηρεσία πέραν του συνήθους κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια της υπηρεσίας του:

Νοείται ότι η διαδικασία προαγωγών βάσει του παρόντος εδαφίου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται περαιτέρω ότι ο αριθμός των μελών της Αστυνομίας που προάγονται δυνάμει της υποπαραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, δεν υπερβαίνει το 5% των θέσεων που υπάρχουν για πλήρωση κάθε χρόνο.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει σε μεταθανάτιο διορισμό στο βαθμό Αστυφύλακα ειδικών ή τακτικών ειδικών Αστυφυλάκων, οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος ή έχασαν τη ζωή τους από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(10) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2), πριν από κάθε πρόσληψη στην Αστυνομία, ο Αρχηγός ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσλήψεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.