Οπλισμός και εξαρτύσεις παραδίδονται, όταν μέλος παύσει να ανήκει στην Αστυνομία

22.- (1) Μέλος της Αστυνομίας που παύει να ανήκει στην Αστυνομία ή που παύει να βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, παραδίδει αμέσως στο πρόσωπο που διορίζεται από τον Αρχηγό για το σκοπό αυτό ή στον προϊστάμενο του μέρους στο οποίο το μέλος στάθμευσε τελευταίως όλο τον οπλισμό, τα πυρομαχικά, τις εξαρτύσεις, τη στολή και τα άλλα εφόδια με τα οποία εφοδιάστηκε και που αποτελούν περιουσία της κυβέρνησης.

(2) Μέλος της Αστυνομίας το οποίο, ενώ έπαυσε να ανήκει στην Αστυνομία ή έπαυσε να βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, παραλείπει να παραδώσει τον οπλισμό, τα πυρομαχικά, τις εξαρτύσεις, της στολή ή τα άλλα εφόδια, όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης όλου του οπλισμού, των πυρομαχικών, των εξαρτύσεων, της στολής και των άλλων εφοδίων τα οποία δεν παραδόθηκαν με τον τρόπο αυτό.