Διαβεβαίωση

21. Κάθε μέλος της Αστυνομίας κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή του δίνει και υπογράφει ενώπιον του Αρχηγού ή εκπροσώπου του, την ακόλουθη διαβεβαίωση:

“Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου”:

Νοείται ότι ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός δίδουν και υπογράφουν την πιο πάνω διαβεβαίωση ενώπιον του Υπουργού.