Απολαβές και ωφελήματα αφυπηρέτησης

20. (1) Οι απολαβές μέλους της Αστυνομίας περιλαμβάνουν το μισθό του και τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα.

(2) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας είναι αυτά που καθορίζονται στον περί Συντάξεων Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.