Συγκρότηση Αστυνομίας

5.- (1) Η Αστυνομία συγκροτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκεκριμένες οργανικές θέσεις και διάρθρωση από τέτοια μέλη των ακόλουθων βαθμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να ορίζει, δηλαδή από τους-

Αρχηγό,

Υπαρχηγό,

Βοηθό Αρχηγό,

Ανώτερο Αστυνόμο,

Αστυνόμο Α΄,

Αστυνόμο Β΄,

Ανώτερο Υπαστυνόμο,

Υπαστυνόμο,

Λοχία,

Αστυφύλακα:

Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται, σε περιπτώσεις που καθορίζεται σε Κανονισμούς, να διορίσει μέλος της Αστυνομίας ως αναπληρωτή για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, νοουμένου ότι αυτό κατέχει τα προσόντα για προαγωγή στη θέση στην οποία διορίζεται να ενεργεί αναπληρωματικά:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Αρχηγός δύναται πριν, κατά ή μετά τη λήξη της ως άνω αναφερόμενης χρονικής περιόδου των δύο (2) χρόνων και εφόσον οι λόγοι για τους οποίους διενεργήθηκε ο αναπληρωματικός διορισμός εξακολουθούν να υφίστανται, να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού ή να επαναδιορίσει το ίδιο μέλος της Αστυνομίας, για να ενεργεί αναπληρωματικά στην ίδια θέση, για ακόμα μία μόνο φορά για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η συνολική χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού στην ίδια θέση δεν υπερβαίνει για το ίδιο μέλος τα τέσσερα (4) χρόνια:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση αναπληρωματικού διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού διενεργείται μετά από έγκριση του Υπουργού.

(2) Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός και οι Βοηθοί Αρχηγοί αποτελούν την Ανώτατη Ηγεσία της Αστυνομίας.