Συγκρότηση Αστυνομίας

5.- (1) Η Αστυνομία συγκροτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκεκριμένες οργανικές θέσεις και διάρθρωση από τέτοια μέλη των ακόλουθων βαθμών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να ορίζει, δηλαδή από τους-

Αρχηγό,

Υπαρχηγό,

Βοηθό Αρχηγό,

Ανώτερο Αστυνόμο,

Αστυνόμο Α΄,

Αστυνόμο Β΄,

Ανώτερο Υπαστυνόμο,

Υπαστυνόμο,

Λοχία,

Αστυφύλακα:

Νοείται ότι ο Αρχηγός, σε περιπτώσεις που αναφέρονται σε Κανονισμούς, μπορεί να διορίσει για περιορισμένη χρονική περίοδο, που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει για το ίδιο άτομο τα δύο χρόνια, μέλος της Αστυνομίας που κατέχει τα προσόντα της θέσης, για να ενεργεί αναπληρωματικά στη θέση αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περιπτώσεις αναπληρωματικού διορισμού στο βαθμό Ανώτερου Αξιωματικού, απαιτείται και έγκριση του Υπουργού.

(2) Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός και οι Βοηθοί Αρχηγοί αποτελούν την Ανώτατη Ηγεσία της Αστυνομίας.