ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμοδιότητες Επιθεωρητών

17.—(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως Λειτουργό Επιθεώρησης Προϊόντων οποιοδήποτε Λειτουργό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε αδειούχο συσκευαστήριο, χώρο, ή άλλη εγκατάσταση όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για ταξινόμηση, μεταχείριση, συσκευασία γεωργικών προϊόντων ή για την έκθεσή τους προς πώληση, διάθεσή τους προς πώληση, παράδοση ή διάθεση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή όπου βρίσκονται προϊόντα που προορίζονται για πώληση με σκοπό-

(α) Την επιθεώρηση του χώρου συσκευασίας, ταξινόμησης, μεταχείρισης γεωργικών προϊόντων

(β) την επιθεώρηση του χώρου που εκτίθενται ή κατέχονται γεωργικά προϊόντα προς πώληση·

(γ) τον έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων και άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να πάρει αντίγραφά τους·

(δ) τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας των γεωργικών προϊόντων όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

(ε) τη διενέργεια ελέγχου γεωργικών προϊόντων, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι έχουν νοθευθεί·

(στ) τη λήψη δειγμάτων

(ζ) την έκδοση των πιστοποιητικών ή άλλων εντύπων που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) την, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, κατάσχεση γεωργικών προϊόντων για τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν επιβληθούν τα διοικητικά πρόστιμα ή δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με την παράβαση ή το αδίκημα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των γεωργικών προϊόντων, τα γεωργικά προϊόντα επιστρέφονται. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους.

(3) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Επιθεωρητή για κατάσχεση γεωργικού προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (η) του εδαφίου (2), δύναται να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τριάντα ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(4) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του με βάση τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Τα δείγματα που λαμβάνονται, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16 και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ήθελε οριστεί από την αρμόδια αρχή.

(6) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν νοθευθεί, ο Επιθεωρητής, κατά το χρόνο της λήψης του δείγματος αυτού, επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα από τα οποία λαμβάνεται το δείγμα, γραπτή ειδοποίηση με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των γεωργικών προϊόντων αυτών από το χώρο επιθεώρησης ενώ εκκρεμεί η εξέταση του δείγματος που λήφθηκε.

(7) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, για τα αποτελέσματα των αναλύσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2), μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος του δείγματος. Στον επανέλεγχο δύναται να παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα ή εκπρόσωπος του.

(8) Κατά την ακρόαση οποιασδήποτε κατηγορίας για αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου η προσαγωγή του πιστοποιητικού ανάλυσης του αναλυτή που εκδίδεται κατόπιν ανάλυσης που έγινε δυνάμει των εδαφίων (5) και (6) αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό, εκτός εάν το πρόσωπο που κατηγορείται ζητήσει όπως ο αναλυτής κληθεί ως μάρτυρας.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

18.—(1) Άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλεί ή αναστέλλει άδειες λειτουργίας συσκευαστηρίων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11, του εδαφίου (2) του άρθρου 12, του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του άρθρου 14 και του εδαφίου (6) του άρθρου 17· ή

(β) τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γραπτών Ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβασης-

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, να βεβαιώσει με απόφασή του την παράβαση, και/ή·

(β) να δεσμεύσει το γεωργικό προϊόν, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν πληροί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και να διατάξει όπως αυτό παραμείνει ή μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, και/ή·

(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι πεντακόσιες λίρες ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, και/ή·

(δ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι 100 λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της, και/ή·

(ε) να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου, εφ' όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης του ή διαπιστώνεται παράβαση των όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία βεβαιώνει την παράβαση αφού δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη να προβεί σε γραπτές παραστάσεις οι οποίες πρέπει να προσκομιστούν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Αδικήματα

19. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) Εισάγει ή εξάγει ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 11·

(β) αποστέλλει ή μεριμνά ή επιτρέπει την αποστολή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή βοηθά ή προωθεί την αποστολή είτε άμεσα είτε έμμεσα προς κράτος-μέλος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 12·

(γ) νοθεύει, προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ή εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε τέτοια ενέργεια ή εξάγει, έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων ή εισάγει, διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 15·

(δ) να διαθέτει προς πώληση, ή πωλεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη Δημοκρατία γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/καιτα ισχύοντα Διατάγματα, Κανονισμούς, Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, και επιπρόσθετα, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των γεωργικών προϊόντων αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα, άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι κάτοχος τέτοιας άδειας.

Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων κ.λ.π. νομικών προσώπων

20.—(1) Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από Επιθεωρητή ο οποίος εγκρίνει, επιτρέπει την ταξινόμηση, ή επιτρέπει την κατάταξη προϊόντων, όχι καλή τη πίστει εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άσκηση ποινικής δίωξης

21. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρίς τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Αστική και ποινική ευθύνη

22. Η έκδοση άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου δε θίγει την αστική και ποινική ευθύνη του κατόχου της άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται από τον έμπορο, εισαγωγέα ή εξαγωγέα για την επιθεώρηση και επαναεπιθεώρηση για την ταξινόμηση, συσκευασία, κατάταξη ή σήμανση οποιωνδήποτε προϊόντων που προορίζονται για πώληση και τον τρόπο πληρωμής των τελών αυτών·

(β) τη ρύθμιση της ανέγερσης κτιρίων και της παροχής άδειας σε αυτά για την αποθήκευση, ταξινόμηση, συσκευασία και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τη διατήρηση των κτιρίων αυτών σε καθαρή και υγιεινή κατάσταση και τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται για την παροχή της εν λόγω άδειας·

(γ) το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρύνονται από οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης προϊόντα τα οποία δεν εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη εισαγωγή ή εξαγωγή·

(δ) τον τρόπο με τον οποίο ο Επιθεωρητής δύναται να σημαίνει τα μέσα συσκευασίας που εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη, εισαγωγή ή εξαγωγή ή τα οποία ο Επιθεωρητής αρνήθηκε να εγκρίνει για αποστολή σε κράτος-μέλος, εισαγωγή ή εξαγωγή·

(ε) τον έλεγχο των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται για τη συλλογή, μεταφορά, χειρισμό, ή φόρτωση των γεωργικών προϊόντων, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά και γενικά την προστασία των προϊόντων αυτών από ζημιά·

(στ) [Καταργήθηκε]·

(ζ) τον τρόπο διεξαγωγής ελέγχου, από τον Επιθεωρητή, των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία·

(η) την επιτρεπόμενη αναλογία των ξένων συστατικών ή ξένης ουσίας (αν υπάρχει) στα γεωργικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, εισαγωγή ή εμπορία, είτε αυτά είναι συντηρητικά είτε όχι·

(θ) τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

24.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), τα Διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατ' εξουσιοδότηση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) για την τροποποίηση του Παραρτήματος του Νόμου ή/και την τροποποίηση των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα δίδεται η ειδοποίηση πρόθεσης αποστολής σε κράτη-μέλη, εισαγωγής ή εξαγωγής, οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων·

(δ) την κατάσταση των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται, συσκευάζονται, κατατάσσονται και σημαίνονται·

(ε) το μέγεθος, την περιγραφή, την ποιότητα και τα υλικά των μέσων συσκευασίας στα οποία συσκευάζονται γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εμπορία ή εξαγωγή, και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέσα συσκευασίας θα σημαίνονται·

(στ) τον τύπο ειδοποίησης και οποιωνδήποτε άλλων εντύπων, όπως πιστοποιητικών και δηλώσεων που δυνατόν να απαιτηθούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έκδοσης γραπτών ειδοποιήσεων

25. O Υπουργός με γραπτές ειδοποιήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται-

(α) Εάν ικανοποιηθεί ότι απαιτείται οποιαδήποτε ειδική συσκευασία, ταξινόμηση, μεταχείριση ή σήμανση του γεωργικού προϊόντος για οποιαδήποτε αγορά εκτός της Δημοκρατίας, να δίνει οδηγίες ώστε η συσκευασία, η ταξινόμηση, η μεταχείριση ή η σήμανση τέτοιου προϊόντος να μεταβληθεί ή τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς αυτής·

(β) να καθορίζει τις ημερομηνίες, για οποιοδήποτε εποχιακό προϊόν κρίνει απαραίτητο σε κάθε ημερολογιακό έτος, για την έναρξη της εκκοπής ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων αυτών·

(γ) να καθορίζει τις ημερομηνίες, σε κάθε ημερολογιακό έτος, πριν από τις οποίες απαγορεύεται η εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή οποιασδήποτε αποστολής οποιουδήποτε εποχιακού γεωργικού προϊόντος·

(δ) να απαγορεύει την αποστολή εκτός της Δημοκρατίας νωπών γεωργικών προϊόντων, για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, εάν κατά την κρίση του επιβάλλεται η απαγόρευση αυτή·

(ε) να ορίζει τη μέθοδο συλλογής και μεταφοράς των νωπών γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για πώληση·

(στ) να απαγορεύει για μια καθορισμένη χρονική περίοδο την πώληση εκτός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε προϊόντος που παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή επαρχία της Δημοκρατίας για φυτοϋγειονομικούς ή άλλους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εν λόγω απαγόρευση·

(ζ) να δηλώνει ότι για οποιοδήποτε γεωργικό προϊόν που προορίζεται για αποστολή σε κράτη-μέλη ή εξαγωγή σε οποιαδήποτε χώρα που αναφέρεται στη δημοσίευση ή ειδική ειδοποίηση, πρέπει να επιθεωρείται, πριν τη συγκομιδή, στον τόπο παραγωγής από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό-

(η) να επιτρέπει την εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή για ειδικό σκοπό ή σε ειδικές περιστάσεις μιας αποστολής οποιουδήποτε προϊόντος που δε συνάδει με τον παρόντα Νόμο, κάτω από τέτοιους περιορισμούς και όρους, όπως ήθελε επιβάλει σε κάθε περίπτωση·

(θ) να ορίζει το ελάχιστο βάρος, τα ελάχιστα μεγέθη και το βαθμό ωριμότητας οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων

(ι) τους χώρους επιθεώρησης και τις προδιαγραφές λειτουργίας των αδειούχων συσκευαστηρίων.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.—(1) O περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος καταργείται.

(2) O περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Νόμος καταργείται.

(3) Κανονισμοί, Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει των νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εξακολουθούν να ισχύουν στην έκταση που δεν αντίκεινται, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εξήντα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.