ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απαγόρευση νοθείας γεωργικών προϊόντων

15.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν-

(α) Νοθεύει ή προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων

(β) εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση, ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλήσει ή εκθέσει προς πώληση, οποιαδήποτε νοθευμένα προϊόντα·

(γ) εξάγει, ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων

(δ) εν γνώσει του εισάγει, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

(2) Κατά την εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή ή κατά τη σύμβαση προς πώληση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ο έμπορος, εισαγωγέας, ή εξαγωγέας θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι νοθευμένα.

Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή

16.—(1) Ο Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή, εάν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Εάν με την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευθεί, δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία, και δύναται να θέσει τα γεωργικά προϊόντα αυτά υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών ή άλλης αρχής η οποία ορίζεται από την αρμόδια αρχή με απόφασή της.

(2) Εάν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτά τα γεωργικά προϊόντα παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή, ή υποδεέστερη ουσία όταν κληθεί να το πράξει, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει δείγμα των γεωργικών προϊόντων για ανάλυση:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει του εδαφίου αυτού δεν εμπορεύεται, εισάγεται ή εξάγεται χωρίς την άδεια του Διευθυντή.

(3) Ο Διευθυντής δεν είναι υπόχρεος για καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 19.