ΜΕΡΟΣ III ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έλεγχος γεωργικών προϊόντων που πωλούνται στη Δημοκρατία

10. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να διενεργεί έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Έλεγχος εισαγόμενων/εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων

11.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει ή εξάγει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα, ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή είτε άμεσα είτε έμμεσα, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από Επιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να διεξάγει εισαγωγή ή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς, τουλάχιστο δύο μέρες πριν, την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται στη γνωστοποίηση καθώς επίσης τον τόπο και την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου από τον Επιθεωρητή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς με το οποίο πρόκειται να μεταφέρει το προϊόν στο χώρο επιθεώρησης φθάσει νωρίτερα, ή είναι έτοιμο να φορτωθεί νωρίτερα από ότι αναμενόταν, ο Επιθεωρητής δύναται, κατά την κρίση του, να δεχτεί μια συντομότερη ειδοποίηση.

Έλεγχος γεωργικών προϊόντων σε ή από κράτη-μέλη

12.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν αποστέλλει ή μεριμνά ή επιτρέπει την αποστολή οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ή βοηθά ή προωθεί την αποστολή είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε κράτος-μέλος εκτός εάν τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Επιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να αποστείλει γεωργικά προϊόντα σε κράτος-μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς, τουλάχιστο δύο μέρες πριν, την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται στη γνωστοποίηση καθώς επίσης τον τόπο και την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου από τον Επιθεωρητή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς με το οποίο πρόκειται να μεταφέρει το προϊόν στο χώρο επιθεώρησης, φθάσει νωρίτερα, ή είναι έτοιμο να φορτωθεί νωρίτερα από ότι αναμενόταν, ο Επιθεωρητής δύναται, κατά τη κρίση του, να δεχτεί μια συντομότερη ειδοποίηση.

(3) Τα γεωργικά προϊόντα εισέρχονται ελεύθερα στη Δημοκρατία από άλλα κράτη-μέλη. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στα προϊόντα αυτά είναι τυχαίοι, δειγματοληπτικοί, με βάση πληροφορίες και την κρίση της αρμόδιας αρχής. Για τα προϊόντα αυτά ο έμπορος οφείλει να δίδει εγγράφως, τουλάχιστο δύο μέρες πριν την εισδοχή τους στη Δημοκρατία, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η διενέργεια ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17.

Διενέργεια ελέγχου των γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη από Επιθεωρητές

13. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης να μεριμνά ώστε να ελέγχονται οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα και να αρνείται να τα εγκρίνει για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κοινοτικών Κανονισμών αναφορικά με τα προϊόντα αυτά.

Καθήκον για απομάκρυνση γεωργικών προϊόντων

14.—(1) Αν ο Επιθεωρητής αρνηθεί να εγκρίνει οποιαδήποτε ποσότητα γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή από ή σε κράτη- μέλη, δίδει αμέσως γραπτή ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπο του αναφέροντας τους λόγους άρνησης και ο ενδιαφερόμενος ή αντιπρόσωπος του οφείλει εντός περιόδου που καθορίζεται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να απομακρύνει την ποσότητα των προϊόντων από το χώρο επιθεώρησης και, επίσης, υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα που προέκυψαν από την αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να απομακρυνθούν. Οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που δεν απομακρύνθηκαν κατά τον πιο πάνω τρόπο εντός τέτοιας περιόδου, δύνανται να καταστραφούν με δαπάνη του ενδιαφερομένου ή αντιπροσώπου του κατόπιν εξουσιοδότησης του Επιθεωρητή, ή δύνανται να διατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο που η αρμόδια αρχή ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

(2) Η Δημοκρατία δε φέρει καμιά ευθύνη για την καταστροφή ή απόρριψη γεωργικών προϊόντων που τίθενται σε πώληση στο έδαφος της κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.