ΜΕΡΟΣ II ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμόδια αρχή

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως αρμόδια αρχή.

Εξουσίες και καθήκοντα της αρμόδιας αρχής

5.—(1) Η αρμόδια αρχή έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) Ορίζει με γραπτή ειδοποίηση τις προδιαγραφές λειτουργίας των αδειούχων συσκευαστηρίων·

(β) εξετάζει τις αιτήσεις και εκδίδει τις άδειες λειτουργίας συσκευαστηρίων και να ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των αδειούχων συσκευαστηρίων·

(γ) τροποποιεί, ανακαλεί και αναστέλλει τις άδειες λειτουργίας των συσκευαστηρίων·

(δ) ελέγχει τα γεωργικά προϊόντα κατά την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τους·

(ε) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών·

(στ) τηρεί και ενημερώνει το μητρώο που περιέχει τους εμπόρους, εισαγωγείς και εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων που μετά από επιθεώρηση Επιθεωρητή διαπιστώθηκε ότι τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

(ζ) εξετάζει καταγγελίες για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που υποβάλλονται από το κοινό και ακολούθως λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(η) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για θέματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·

(θ) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον ή αρμοδιότητα της ανατεθεί από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εγκαθίδρυση της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

6. [Διαγράφηκε]
Συνεδρίες και απαρτία της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

7. [Διαγράφηκε]
Αμοιβή Προέδρου και μελών της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

8. [Διαγράφηκε]
Αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

9. [Διαγράφηκε]