Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

"αναπηρία" σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο, που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται ως φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία·

"Διαχειριστική Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

"Ειδικό Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

"Κέντρο" σημαίνει το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες που λειτουργεί κάτω από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ίδρυση Ειδικού Ταμείου

3.—(1) Ιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο του Κέντρου για την Επαγγελματική Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία» για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(2) Το Ειδικό Ταμείο είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διαρκή - διαδοχή και σφραγίδα καθορισμένου σχήματος και έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες διά του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του.

Πόροι του Ειδικού Ταμείου

4.—(1) Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου προέρχονται—

(α) Από τη διάθεση αγαθών και την προσφορά υπηρεσιών από τις δραστηριότητες που επιτελούνται για την προώθηση των σκοπών του Ειδικού Ταμείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.

(β) Από δωρεές και εισφορές προς το Ειδικό Ταμείο.

(γ) Από χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες του Ειδικού Ταμείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.

(δ) Από τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις του Ειδικού Ταμείου.

(ε) Από κρατικές χορηγίες προς το Ειδικό Ταμείο.

(στ) Από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ του Ειδικού Ταμείου ή εισπράττεται από αυτό.

(2) Όλα τα ποσά που εισπράττονται από το Ειδικό Ταμείο οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή, προερχόμενα θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σκοποί του Ειδικού Ταμείου

5.—(1) Κύριος σκοπός του Ειδικού Ταμείου είναι η προαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία με την οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων πάντοτε εντός των πλαισίων της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) μεταξύ των σκοπών του Ειδικού Ταμείου περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

(α) Η χρηματοδότηση ή ίδρυση και/ή λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής για άτομα με αναπηρία μέσα και έξω από το χώρο του Κέντρου-

(β) η χρηματοδότηση και /ή λειτουργία προγραμμάτων απασχόλησης στην ανοικτή αγορά εργασίας-

(γ) η παροχή οικονομικών και άλλων μέσων για τη δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία·

(δ) η παροχή βοήθειας, τεχνικής ή άλλης για τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων από άτομα ή ομάδες ατόμων με αναπηρία, καθώς και για τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων-

(ε) η παροχή στήριξης περιλαμβανομένων παροχών ή βοήθειας για την ευημερία, καθώς και για δραστηριότητες αναψυχής, άσκησης κ.λ.π. στα άτομα με αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα προγράμματα του Ειδικού Ταμείου μέσα και έξω από το Κέντρο·

(στ) η λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων τα οποία κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής προάγουν την επαγγελματική αποκατάσταση και ευημερία των ατόμων με αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα προγράμματα του Ειδικού Ταμείου μέσα και έξω από το Κέντρο.

Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου

6.—(1) Καθιδρύεται Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο, ένα Λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή και δύο εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου ως μέλη και τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο Λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

(3) Η Διαχειριστική Επιτροπή διαχειρίζεται το Ειδικό Ταμείο και χρησιμοποιεί την περιουσία του με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών της ίδρυσης του.

(4) Η περιουσία του Ειδικού Ταμείου συνίσταται σε καταθέσεις και περιουσία οποιασδήποτε μορφής κινητών και ακινήτων που ήθελαν αποκτηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα ή άλλη περιουσία του Ειδικού Ταμείου με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κρίνει σκόπιμο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξή του και με απώτερο στόχο να καταστεί το Ταμείο αυτοσυντήρητο.

(6) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του Ειδικού Ταμείου, να πωλεί και υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει οτιδήποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη αξιοποίησή του.

Περιορισμός στη χρήση χρημάτων του Ειδικού Ταμείου

7.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Διαχειριστική Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει χρήματα του Ειδικού Ταμείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξής του και το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των καταθέσεων σ' αυτό, ή τις £50.000 θα πρέπει να υποβάλει την απόφασή της στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού οι όροι «καταθέσεις» ή «χρήματα» περιλαμβάνουν και γραμμάτια, κυβερνητικά ομόλογα και άλλα χρεόγραφα.

Διάθεση ποσών από το Ειδικό Ταμείο

8.—(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή διαθέτει από το Ειδικό Ταμείο τις απαιτούμενες ειδικές δαπάνες για επίτευξη των σκοπών της ίδρυσης και λειτουργίας του.

(2) Το Ειδικό Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών. Η Διαχειριστική Επιτροπή τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις αναγκαίες εισπράξεις και πληρωμές.

Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου

9.—(1) Το Ειδικό Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(3) Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου

10.—(1) Οι λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

(3) Αντίγραφα της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ειδικού Ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κατάργηση του υφιστάμενου Ταμείου

11.—(1) Το αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Ταμείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων του Κέντρου που λειτουργεί με βάση εσωτερικές διευθετήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα ποσά σε πίστη του πιο πάνω καταργούμενου ταμείου περιέρχονται στο δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Ειδικό Ταμείο.

(3) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης του καταργούμενου ταμείου μεταβιβάζονται και αναλαμβάνονται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδική πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης, από την πιο πάνω ημερομηνία από το δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Ειδικό Ταμείο.

Κανονισμοί

12. Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.