Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Νόμος του 2000.