Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου

9.—(1) Το Ειδικό Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(3) Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.