Διάθεση ποσών από το Ειδικό Ταμείο

8.—(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή διαθέτει από το Ειδικό Ταμείο τις απαιτούμενες ειδικές δαπάνες για επίτευξη των σκοπών της ίδρυσης και λειτουργίας του.

(2) Το Ειδικό Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών. Η Διαχειριστική Επιτροπή τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις αναγκαίες εισπράξεις και πληρωμές.