Περιορισμός στη χρήση χρημάτων του Ειδικού Ταμείου

7.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Διαχειριστική Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει χρήματα του Ειδικού Ταμείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξής του και το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των καταθέσεων σ' αυτό, ή τις £50.000 θα πρέπει να υποβάλει την απόφασή της στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού οι όροι «καταθέσεις» ή «χρήματα» περιλαμβάνουν και γραμμάτια, κυβερνητικά ομόλογα και άλλα χρεόγραφα.