Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου

6.—(1) Καθιδρύεται Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο, ένα Λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή και δύο εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου ως μέλη και τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο Λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

(3) Η Διαχειριστική Επιτροπή διαχειρίζεται το Ειδικό Ταμείο και χρησιμοποιεί την περιουσία του με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών της ίδρυσης του.

(4) Η περιουσία του Ειδικού Ταμείου συνίσταται σε καταθέσεις και περιουσία οποιασδήποτε μορφής κινητών και ακινήτων που ήθελαν αποκτηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα ή άλλη περιουσία του Ειδικού Ταμείου με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κρίνει σκόπιμο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξή του και με απώτερο στόχο να καταστεί το Ταμείο αυτοσυντήρητο.

(6) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του Ειδικού Ταμείου, να πωλεί και υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει οτιδήποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη αξιοποίησή του.