Σκοποί του Ειδικού Ταμείου

5.—(1) Κύριος σκοπός του Ειδικού Ταμείου είναι η προαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία με την οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων πάντοτε εντός των πλαισίων της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) μεταξύ των σκοπών του Ειδικού Ταμείου περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

(α) Η χρηματοδότηση ή ίδρυση και/ή λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής για άτομα με αναπηρία μέσα και έξω από το χώρο του Κέντρου-

(β) η χρηματοδότηση και /ή λειτουργία προγραμμάτων απασχόλησης στην ανοικτή αγορά εργασίας-

(γ) η παροχή οικονομικών και άλλων μέσων για τη δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία·

(δ) η παροχή βοήθειας, τεχνικής ή άλλης για τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων από άτομα ή ομάδες ατόμων με αναπηρία, καθώς και για τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων-

(ε) η παροχή στήριξης περιλαμβανομένων παροχών ή βοήθειας για την ευημερία, καθώς και για δραστηριότητες αναψυχής, άσκησης κ.λ.π. στα άτομα με αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα προγράμματα του Ειδικού Ταμείου μέσα και έξω από το Κέντρο·

(στ) η λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων τα οποία κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής προάγουν την επαγγελματική αποκατάσταση και ευημερία των ατόμων με αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα προγράμματα του Ειδικού Ταμείου μέσα και έξω από το Κέντρο.