Πόροι του Ειδικού Ταμείου

4.—(1) Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου προέρχονται—

(α) Από τη διάθεση αγαθών και την προσφορά υπηρεσιών από τις δραστηριότητες που επιτελούνται για την προώθηση των σκοπών του Ειδικού Ταμείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.

(β) Από δωρεές και εισφορές προς το Ειδικό Ταμείο.

(γ) Από χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες του Ειδικού Ταμείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.

(δ) Από τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις του Ειδικού Ταμείου.

(ε) Από κρατικές χορηγίες προς το Ειδικό Ταμείο.

(στ) Από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ του Ειδικού Ταμείου ή εισπράττεται από αυτό.

(2) Όλα τα ποσά που εισπράττονται από το Ειδικό Ταμείο οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή, προερχόμενα θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.