Ίδρυση Ειδικού Ταμείου

3.—(1) Ιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο του Κέντρου για την Επαγγελματική Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία» για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(2) Το Ειδικό Ταμείο είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διαρκή - διαδοχή και σφραγίδα καθορισμένου σχήματος και έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες διά του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του.